Bạn có đủ điều kiện để nhận Khoản Trợ Cấp Do Ảnh Hưởng Đại Dịch Covid không? Nếu có, thì đây là cách để được nhận 750 Đô Úc

Người lao động có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh hiện đủ điều kiện để nhận Khoản Trợ Cấp Do Ảnh Hưởng Đại Dịch Covid là 750 đô Úc thông qua Centrelink, một bộ phận của Services Australia. Các kết quả kiểm tra kháng nguyên nhanh…