ĐẾN ÚC

Bạn không được phép đến Úc trừ khi bạn thuộc diện được miễn trừ hoặc bạn đã được miễn trừ đặc biệt đối với lệnh hạn chế đi lại hiện tại. Những người thuộc diện được miễn trừ tự động và có thể ra vào Úc (mà không cần xin miễn trừ đặc biệt) :…