Yêu cầu về Mã số nhận dạng giám đốc và nghĩa vụ của họ

Bạn có phải là giám đốc công ty hoặc giám đốc của một công ty điều hành quỹ tín thác hoặc của quỹ hưu bổng tự quản (SMSF)?  SMSF (Viết tắt): Quỹ hưu bổng tự quản Một phần của việc sửa đổi được đưa ra bởi Đạo Luật Kho bạc (Luật sửa đổi) (Hiện đại…

Tổng điều tra dân số vẫn sẽ được tiến hành

Cuộc Tổng điều tra dân số năm 2021 sẽ diễn ra vào Thứ Ba ngày 10 tháng 8. Đây là cách nó sẽ hoạt động Cứ năm năm một lần, Nha Thống kê Úc sẽ tiến hành một cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, áp dụng đối với tất cả các cá…

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc